Strona 1 z 29  > >>

Dotacje dla przedsiębiorców na rozwój turystyki
Nabór wniosków od 31 marca 2017 r. do 29 maja 2017 r.
27-03-2017
3 mln zł dotacji dla przetwórców z sektora rolno-spożywczego (MŚP)!!!
Nabór wniosków od 10 kwietnia 2017 r. do 9 maja 2017 r.
27-03-2017
Dotacje dla przedsiębiorców z pomysłem na innowacje

Nabór wniosków od 2 marca do 5 maja 2017 r.

27-03-2017
Aktualności
Dotacje dla przedsiębiorców na rozwój turystyki
27.03.2017
UWAGA Przedsiębiorcy!!!
 
Rusza kolejny nabór wniosków w ramach działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji.
 
Nabór wniosków od 31.03.2017 r. do 29.05.2017 r.
 
Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 4 000 000,00 zł.
 
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 300 000,00 zł.
 
Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi:
55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw;
45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw.
 
Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi:
45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw;
55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw.
 
Na co i kto może składać wnioski?
 
Kto może składać wnioski?
 
W ramach działania 1.5 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są przedsiębiorstwa z sektora MŚP, tj.:
 
a) mikroprzedsiębiorstwa,
b) małe przedsiębiorstwa,
c) średnie przedsiębiorstwa.
 
Na co można otrzymać dofinansowanie?
 
1. W ramach konkursu możliwe będzie dofinansowanie typu projektów – innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw.

2. Wsparciem objęte będą projekty tworzące atrakcje turystyczne/produkty turystyczne w obszarach określonych w dokumencie strategicznym „Polityka Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego w sektorze turystyki” lub realizujące przedsięwzięcia inwestycyjne mogące samodzielnie stanowić generator ruchu turystycznego.

3. Wsparcie w konkursie kierowane będzie wyłącznie na przedsięwzięcia, których realizacja prowadzi do wprowadzenia w przedsiębiorstwie innowacyjnej oferty turystycznej stanowiącej innowację produktową lub procesową, obejmujące inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, wartości niematerialne i prawne, czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych.

4. Wszystkie projekty, o których dofinansowanie ubiegają się wnioskodawcy, muszą polegać na realizacji inwestycji początkowej w rozumieniu art. 2 pkt 49 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

5. Realizacja projektu musi prowadzić do wprowadzenia w przedsiębiorstwie innowacyjnej oferty turystycznej stanowiącej innowację produktową lub procesową przynajmniej w skali regionalnej.

6. Warunkiem koniecznym jest, aby realizacja projektu prowadziła do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa co najmniej na poziomie ponadregionalnym, tzn. powinna przekładać się na poprawę pozycji przedsiębiorstwa wobec konkurencji na tle przedsiębiorstw działających w innych regionach kraju i za granicą.

7. Dofinansowanie udzielane będzie projektom o charakterze stacjonarnym – lokalizacja projektu musi znajdować się na terenie województwa zachodniopomorskiego.
 
Więcej informacji na stronie RPO WZ lub pod nr telefonu 660 486 992 (od godz. 16:30).