Strona 1 z 29  > >>

Dotacje dla przedsiębiorców na rozwój turystyki
Nabór wniosków od 31 marca 2017 r. do 29 maja 2017 r.
27-03-2017
3 mln zł dotacji dla przetwórców z sektora rolno-spożywczego (MŚP)!!!
Nabór wniosków od 10 kwietnia 2017 r. do 9 maja 2017 r.
27-03-2017
Dotacje dla przedsiębiorców z pomysłem na innowacje

Nabór wniosków od 2 marca do 5 maja 2017 r.

27-03-2017
Aktualności
Dotacje dla przedsiębiorców z pomysłem na innowacje
27.03.2017
Jesteś przedsiębiorcą? Masz pomysł na innowacje? Chcesz pozyskać dofinansowanie z UE?
 
PRZECZYTAJ!!! Maksymalna kwota dofinansowania projektu może wynieść 1 mln złotych.
 
Już trwa nowy nabór dla przedsiębiorców z woj. zachodniopomorskiego w ramach działania 1.7 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SOM).
 
Nabór wniosków od 2 marca 2017 r. do 5 maja 2017 r.
 
Kto może składać wnioski?
 
Przedsiębiorstwa z sektora MŚP realizujące inwestycje na obszarze SOM, tj.:
a) mikroprzedsiębiorstwa,
b) małe przedsiębiorstwa,
c) średnie przedsiębiorstwa.
 
Na co można otrzymać dofinansowanie?
 
W ramach konkursu możliwe jest dofinansowanie projektów polegających na:
- wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych poprzez inwestycje w grunty, budynki, budowle, maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne, prowadzące do:
a. wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/usługi,
b. zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
c. zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.
 
Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi:
 
55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw,
45% wkład własny.
 
Kryteria dostępowe:
 
Realizacja projektu musi prowadzić do wprowadzenia w przedsiębiorstwie innowacji produktowej lub procesowej, co najmniej w skali rynku regionalnego. Warunek ten jest warunkiem dopuszczającym.
 
Premiowane natomiast będą projekty, których realizacja będzie prowadziła do:
 
- wdrożenia innowacji produktowej, tzn. wprowadzenia nowego produktu (w kontekście posiadanych przez niego nowych cech lub funkcjonalności) w porównaniu do produktów dostępnych na docelowym rynku ponadregionalnym, krajowym lub światowym,
wdrożenia do praktyki przedsiębiorstwa innowacji procesowej, tj. wdrożenia nowej lub znacząco udoskonalonej metody produkcji lub dostawy, co najmniej w skali rynku ponadregionalnego,
wdrożenia dodatkowo innowacji nietechnologicznej w przedsiębiorstwie (na potrzeby niniejszego naboru za innowację nietechnologiczną uznaje się jedynie innowację organizacyjną).
 
Lokalizacja projektu oraz miejsce prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa muszą znajdować się na obszarze SOM.
 
Dofinansowanie udzielane będzie wyłącznie projektom o charakterze stacjonarnym.
 
Dodatkowo premiowana jest kooperacja z lokalnymi i ponadlokalnymi partnerami gospodarczymi.
 
Premiowane będą projekty, które przyczynią się do nawiązania/rozwinięcia współpracy z partnerami działającymi na obszarze SOM.
 
Dodatkowo premiowane będą projekty do wysokości dofinansowania 500.000,00 zł.
 
Zakup robót i materiałów budowlanych może stanowić wydatek kwalifikowalny, pod warunkiem, że stanowi nie więcej niż 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych.
 
Więcej informacji pod nr tel. 660 486 992 (po godz. 16:30) oraz na stronie RPO WZ